Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Alvdal og Tynset

Formannskapet i Alvdal vedtok den 16.03.17 å legge forslag til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset ut til offentlig ettersyn, og på høring.

Hensikten med planarbeidet er å styrke kommunenes kunnskapsgrunnlag om kulturminner, og sikre en effektiv, langsiktig og forutsigbar forvaltning av kulturminner i kommunene. Planen skal være et styringsverktøy i planlegging og saksbehandling som berører kulturminner og kulturmiljøer.

 

Saksframlegg og vedtak i formannskapet kan leses her:


Øvrige plandokumenter, endret i tråd med formannskapets vedtak:
1. Kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset kommuner
2. Kart over kulturminner og kulturmiljøer revidert 11.04.17
3. Vedlegg til planen: Formidlingsdokument, kulturminner i Alvdal og Tynset (ikke endret.)

 

Vedtak gjort av formannskapet i Tynset kommune i samme sak, ligger her, til orientering.

 

I tillegg finnes digitale kartdata på kommunens kartgrunnlag Webinnsyn og Kommunekart, under kartlagene Kulturlandskap, Seterlandskap og «Askeladden»


Plandokumenter i papirformat er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicetorg. 
 
Merknader til planforslaget kan rettes skriftlig til

Tynset kommune, Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no

innen 26.05.17


 

11.04.2017