Ordførers og rådmannens kommentarer til innbyggerundersøkelsen

Alvdal kommune har gjennomført en innbyggerundersøkelse med basis i grunndata og tjenestespørsmål. Undersøkelsen er sendt ut til alle husstander og har blitt besvart av 15,6% i Alvdal, mens landet for øvrig har en svarprosent på 19,9%.
Vi har lavere svarprosent og vi «scorer» gjennomsnittlig litt lavere på de aller fleste områder enn gjennomsnittet i andre kommuner.   


En svarprosent på 15,6% tilsvarer ca. 180 husstander eller ca. 360 innbyggere som samlet sett er mindre fornøyd med kommunens tjenester i forhold til innbyggere i andre kommuner.


En kan undres over hvorfor svarprosenten i Alvdal og også i Norge er så lav, uten at det rokker med hva folk har svart. Selv om nyansene er små så scorer vi under landsgjennomsnittet på veldig mange områder. Tallenes tale er klar, dette er 15,6% av våre innbyggeres oppfatning av kommunen.

 

Nå er det viktig at resultatene av undersøkelsen blir tatt på alvor både politisk og administrativt.


Ordfører vil, som et første skritt, ta initiativ til en diskusjon i førstkommende formannskap. Videre skal undersøkelsens svar, sammen med kommentarene, analyseres punkt for punkt. Vi skal ha dialog med våre innbyggeres om forventninger til kommunens tjenestekvalitet og betydning av et godt omdømme.

Jeg har et håp og en tro på at vi skal finne fram til gode tiltak slik at vi sammen kan oppleve  større innbyggertilfredshet med kommunens tjenester og hvordan det er å bo i Alvdal.  
 

Johnny Hagen          Erling Straalberg
Ordfører                   Rådmann

 

06.09.2017