Kunngjøring - varsel om mindre reguleringsendring Plassen industriområde

Kommunestyret vedtok den 31.08.17

Mindre reguleringsendring for Plassen industriområde, Plan-ID R33a.

 

Formålet med reguleringen er å endre grensene for formålet Forretning/Kontor/Industri (F/K/I), samt adkomst og interne veger i R33 slik at næringstomta gnr/bnr 24/73 kan utnyttes i tråd med formålet.
 
Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:
 
Særutskrift, Kommunestyret 31.08.17 

Plankart, datert 11.08.17
Bestemmelser datert 11.08.17
Planbeskrivelse, datert 11.08.17

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicekontor.
 

Klageadgang: 
Det er klageadgang på vedtaket¬.                            
Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.
                                                                
Klagen skal sendes til
Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 30.09.17.


Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.

Publisert av: Erland Horten
06.09.2017