Nyhetsoppdatering fra byggekomiteen – Prosjekt Alvdal barneskole med flerbrukshall og kultursal.

20170905_134507

Prosjektet er kommet godt i gang og bygningsvolumene begynner nå å vises i landskapet.

 

Prefabrikkerte elementer vil bli ferdigstilt i løpet av uke 37. Dvs at en nå vil se hvor stort bygningskomplekset vil bli og hvordan det ligger i landskapet. Taktekking er påbegynt på skoledel, mens taktekkingen på idrettshall vil bli startet i uke 37. Tømrerarbeider er godt i gang med oppføring av gesimser og bindingsverk. Vedlagte bilder viser bygget på stadiet det er nå.

 

Første milepæl vil være tett skolebygg ved utgangen av september. Bemanningen på byggeplass vil da økes en del, dette i forhold til at de tekniske fagene da kan komme inn i prosjektet i større grad.

 

På et så stort prosjekt som dette er, vil det alltid oppstå uforutsette hendelser. En hendelse som nå har inntruffet, er at det har oppstått setninger på noen søylefundamenter på nordsiden av skolebygget. I denne forbindelse har en har måttet avvente fremdriften i dette området for videre utredning. Alvdal kommune har mottatt rapport fra entreprenøren vedr. setningene. Rapporten sier at årsaken til setningene er telerelatert.

 

På nåværende tidspunkt er det ikke registret videre endringer i setningene og en betrakter fundamentene som stabile. Høydeavviket vil i uke 37 bli utbedret og en vil fortsette byggeprosessen. Setningene vil ikke påvirke ferdigstillingsfristen på prosjektet.

 

I forhold til fremdriften i prosjektet, så ligger entreprenøren litt etter tidsplanen. Entreprenørene har en klar formening om å innhente tapt fremdrift innen kort tid å kunne ferdigstille prosjektet innen de frister som er avtalt.

 

Som flere sikkert har fått med seg, slutter Ola Sørhus i sin stilling som enhetsleder kommunalteknikk. Det planlegges imidlertid at Ola skal kunne bistå prosjektet på noen områder til det står ferdig høsten 2018. Bård Kjønsberg fortsetter i rollen som prosjektleder. Byggeledelse ivaretas av Norconsult v / Dag Meli.

 

Neste oppdatering omkring prosjektet kommer i etterkant av neste byggekomite møte 2 oktober.

 

- Byggekomiteen -

20170905_135701

 

20170905_134647

20170904_145546

20170904_143743

20170822_134923

Publisert av: Erland Horten
11.09.2017