Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

26.oktober vedtok Kommunestyret i Alvdal, saksnr 69/17, Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i  Alvdal og Tynset kommuner med følgende dokumenter: 

1. Kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset (korrigert etter vedtak)
2. Kulturminner i Alvdal og Tynset - Formidlingsvedlegg, Sørensen og Hvamstad.
3. KART over kulturminner og kulturmiljøer som foreslås fredet.
4. Kart over fornminner og kulturminner - Kommunedelplan for Alvdal, 2008-2020
5. Temakart Landskap, kulturminner og kulturmiljø, Kommunedelplan for Tynset    tettsted 2015-2027

 

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her;
Særutskrift sak 14/179, K-sak 69/17

 

Vedtatte plandokumenter er lagt ut på servicetorget i kommunehuset Nyborg.

 

Formålet med planen er å styrke kommunens kunnskapsgrunnlag om kulturminner og sikre en effektiv, langsiktig og forutsigbar forvaltning av kulturminnene.


 

Publisert av: Erland Horten
10.11.2017