Nyttårshilsen fra ordføreren

 Nyttår  Godt Nytt År!

Kjære Alvdøler. 2017 har på mange måter vært et hendelsesrikt år i bygda vår. Nytt skolebygg med gode rom for idrett, trim og kultur er under oppføring – store omstillinger i pleie- og omsorgssektoren ble vedtatt, vi har en kommuneplan i prosess, gjennomførte folkemøter og ikke minst besøk av Sommertoget.
Vi kan glede oss over et næringsliv i kontinuerlig utvikling, med iverksatte etableringer og flere med planer om ekspandering. Nå sist på året kom i tillegg muligheten for etablering av datalagringsplass.

 

Sommertoget 14. juli ble en opplevelse vi sent glemmer, med Steia og Alvdal stasjon i sentrum.
I årets fineste sommervær tok vi imot Sommertoget. Sammen med ca. 3000 frammøtte ble dette en vellykket sommerfest, og en TV-sending med høy kvalitet og kjempefin Alvdals-reklame.
Her var det mange som bidro til at dette ble en kjempedag – frivillige, lag og foreninger, næringslivet og ikke minst alle dere som møtte fram på fredag. Felles frokost på perrongen på lørdag ble også en kjempesuksess.


I planleggingen av 14. og 15. juli er det spesielt fire jeg ønsker å fremheve. Fire som gjennom våren og forsommeren brukte mye tid til idedugnader, planlegging, møter og gjennomføring. Derfor vil jeg rette en stor takk til Maren Solvang Johnsen, Audun J. Lutnæs, Elin Måna og Leif Langodden.

 

Alvdal kommune har store verdier i et mangfold av ansatte som samlet sett - og hver for seg, gjennomfører tjenester for kommunens innbyggere gjennom hele året. De som bestandig er der, de som svarer på dine og mine spørsmål, de som steller og pleier våre pleietrengende, de som underviser, de som utreder saker, sørger for lønn til ansatte, passer barn i barnehager, krever inn skatt og de som styrer kommunens økonomi. Alle dere som hver dag holder samfunnshjulene i gang: Takk til dere alle! 

 

Landbruket er viktig for Alvdal. Sammen med de andre kommunene i Fjellregionen bidrar denne næringen til stor verdiskapning, regionalt og nasjonalt. Det som gleder mest er at den yngre generasjonen sammen med nestorene i landbruket tar tak og satser på ytterligere utvikling.
Gjennom prosjektet «Levende landbruk» har flere gårdbrukere fått nyttige råd og rettledning fra Tine og Nortura. Med et stadig økende fokus på matproduksjonen og bærekraft gjennom fornybare naturressurser, er det godt å vite at yngre krefter viser stor vilje til satsing.  

 

Politisk går vi inn i 2018, med et stort og viktig planarbeid. Kommuneplanen med samfunnsdel skal vedtas i kommunestyrets juni-møte. Dette arbeidet, som har pågått over tid, har skapt et stort engasjement blant kommunens innbyggere, næringslivet og ikke minst blant politikerne. En del vil ha det til at dette arbeidet kun handler om en utvidelse med detaljvarehandel på Steimosletta eller ikke. For min del handler det om hvordan vi skal utvikle Alvdal som et godt sted å bo og vokse opp i.
En kommuneplan inneholder mye mer enn en enkel utfordring; kommunens visjon, verdier og en ønsket samfunnsutvikling.


Sammen med dere ønsker jeg å se framover og fokusere på 2018, med blant annet åpning av ny gang- og sykkelvei langs Rv 29 fra Steimokrysset til Dæhlie. Vi skal ha åpning av ny skole med tilhørende tilbud til både idrett og kultur. Dette blir et stort løft for bygda vår.

 

Alvdal er ei bygd i god utvikling. La oss sammen gå inn i 2018 med et ønske om at alle skal bidra i fellesskapet til beste for en god utvikling i bygda vår.

 

GODT NYTT ÅR!
Johnny
 

Publisert av: Erland Horten
29.12.2017