Bolig og eiendom

 

På utkikk etter tomt i Alvdal? Se her

 

Kommunale boliger 

 

Kartdata
Kartdata linkAlvdal kommune deltar i et samarbeid om kartdata for Nord-Østerdal. Dette er et nyttig verktøy i mange sammenhenger. Du kan finne eiendommen din, naboene dine, størrelsen på tomta, måle avstander, skrive ut kartutsnitt og se flyfoto for store deler av kommunen. Trykk på logoen til venstre og du kommer direkte til kartdata for Nord-Østerdalen. Brukerveiledning finner du her.
 
Arealplaner 
Ved å velge hovedtype: arealplaner og karttype: regulerings-/bebyggelsesplaner eller kommuneplanens arealdel i nedtrekksmenyene til venstre for kartet vil du kunne se alle kommunens arealplaner i kartet. For informasjon om et område i planen trykker du på  I-ikon-ikonet over kartet og klikker på kartobjektet du ønsker informasjon om. For å få fram planomriss av regulerings-/bebyggelsesplaner i kartet må målestokken være større enn 1:50 000. For å få fram inndelingen i arealformål innen en regulerings-/bebyggelsesplan må målestokken være større enn 1:10 000, mens for kommuneplanens arealdel må den være større enn 1:250 000 og mindre enn 1:5 000.
 
Planinnsyn 
I Planinnsyn kan du enkelt få innsyn i kommunens plandata. Her kan du legge ulike planer oppå hverandre, endre gjennomsiktighetsgraden og få opp plandokumenter knyttet til planene i kartet.

 

Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som gjelder for og dekker hele kommunen og viser hensyn til ulik bruk, utbygging og vern på et overordnet nivå, med bestemmelser og retningslinjer. I tillegg til å vise hele kommunen, kan det også utarbeides delplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). Kommuneplanen skal minst én gang hver valgperiode vurderes av kommunestyret. Se Planregisteret for alle dokumenter knyttet til arealdelen.
 
Reguleringsplan 
En reguleringsplan er en plan som mer detaljert går inn på å vise bruken av et område med bestemmelser. Plantypen kan utarbeides med ulik detaljeringsgrad. I ny planlov finnes to ulike typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. Områderegulering skal initieres av det offentlige eller brukes for områder der det offentlige har spesielle interesser. Detaljreguleringer kan fremmes av både offentlige og private. Se Planregisteret for en oversikt over vedtatte reguleringsplaner i kommunen med tilhørende bestemmelser.
 
Én enkelt eiendom kan være underlagt føringer i flere planer, for eksempel kommuneplanens arealdel og en reguleringsplan. Dersom det er motstrid mellom planene er det den nyeste planen som gjelder, med mindre annet er bestemt i planen eller vedtaket.

Nyheter

GLIMT, adresse Kringsjå 5, legges ut for salg.

 

Interesserte kjøpere må levere skriftlig tilbud i lukket konvolutt merket «Salg av Glimt» til   Alvdal kommune, enhet kommunalteknikk Gjelen 3 2560 Alvdal innen 20. april 2017.

 

Opplysninger om eiendommen, kopi av takst og tegninger samt avtale om befaring rettes til Eivind Negård tlf 913 08 111/62 48 90 31

e-post: eivind.negard@alvdal.kommune.no 

20.03.2017

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Alvdal 02.03.17 Detaljregulering av Storsteigen og omkringliggende areal, Plan-ID R30. 

 

10.03.2017

Eiendomsskattelista for Alvdal kommune legges ut til offentlig ettersyn ved servicetorget i kommunehuset den 1. mars. Listene blir liggende framme til 12. april.  

 

Alle eiere av eiendom med ny eller endret takst vil få tilsendt melding om dette sammen med faktaopplysninger om eiendommen, som takstbeløp, skattebeløp og hvordan denne er fremkommet.

 

Eventuelle klager på eiendomsskatten, eller tilbakemeldinger om feil i grunnlaget, må framsettes skriftlig til Alvdal kommune innen 6 uker fra utlegging av listene til offentlig ettersyn 1. mars.

 

Lista finner du her. 

 

Klagefrist for 2017 er 12. april. 

 

 

Eiendomsskattekontoret
Alvdal kommune

 

 

01.03.2017

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2017- 2020 (28) 

 

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 13 vedtok Alvdal kommunestyre den 26.01.17, sak 5/17 å varsle oppstart av arbeidet med revidering av Kommuneplanens Samfunnsdel.

 

Alvdal kommune har utarbeidet et planprogram. Formålet med dette er å gjøre rede for hvordan revisjonen skal foregå, hvilke alternativer som skal inngå i planarbeidet og aktuelle utredninger som anses nødvendige for et godt beslutningsgrunnlag.

 

Forslag til planprogram av 05.01.17 sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader til planprogrammet er 13.03.17. 

 

Kommunestyrets vedtak kan leses her.

Planprogrammet til offentlig ettersyn og høring kan leses her.

 

 

02.02.2017

hand-770794_960_720

 

Kommunestyret i Alvdal vedtok 27.10.16 kommunal Planstrategi 2016-2019, med en klar føring om at folkehelseperspektivet skal inn i alt planarbeid.

I henhold til folkehelsekartleggingen 2015, skal disse områdene gis høyt fokus:

- Barn og unges oppvekst og levekår

- Forebygging av livsstilssykdommer generelt i befolkningen

- Sosial ulikhet i helse

 

 

 

15.11.2016

Fias_logoKommunestyret besluttet den 18.12.2014, sak nr 59/14, og det underrettes om at det er fattet følgende vedtak.

 

 

1. FIAS gis en avtale med enerett i 4 år på tømming av mindre renseinnretninger og oppsamlingstanker og behandling av slam fra disse og fra kommunale renseanlegg.  

2. Begrunnelsen for tildelingen er basert på best mulig ivaretakelse av miljø- og hygieneaspekter, leveringssikkerhet, stabil drift og sikkerhet for investeringer i anlegg, utstyr og kompetanse.  

3. Avtalen evalueres etter 3 år, slik at kommunestyret kan vurdere en fortsatt avtale eller privatisering av tjenesten. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide en oppdragsbeskrivelse. 

5. Tjenestene godtgjøres i tråd med regelverket for beregning av selvkost for kommunale behandlingstjenester. 

20.01.2015

Kommunestyret i Alvdal og Kommunestyret i Tynset vedtok henholdsvis den 30.10.14 (sak 45/14) og 04.09.14 (sak 34/14) hoveddelen av felles kommunedelplan for Savalen. To mindre områder (FT-1 og NB-1) ble lagt ut til begrenset høring, og senere vedtatt i Kommunestyret i Tynset den 11.12.14 (sak 67/14) og i Kommunestyret i Alvdal 27.11.14 (sak 53/14).

 

19.12.2014

Landmåler136x102Fast utvalg for plansaker vedtok den 04.12.14 å legge forslag til Kommunal planstrategi ut til offentlig ettersyn, og på høring. Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.

 

Kommunens saksframlegg og vedtak i det faste utvalget for plansaker kan leses her:

 

Samlet saksfremstilling for Kommunal planstrategi i Fast utvalg for plansaker, datert 09.12.14

Forslag til kommunal planstrategi 2015-2018, datert 24.11.14

Utfordringsdokument, datert  24.11.14

Oversikt over gjeldende planer for Alvdal, datert 17.11.14

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicekontor.

 

Merknader til kommunal planstrategi 2014-2018 kan rettes skriftlig til Tynset kommune, Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller på epost til postmottak@tynset.kommune.no innen 12.01.15

12.12.2014

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Follheim i Alvdal kommune. Det varsles også om at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn/høring.

 

Varsel oppstart Follheim m planprogram

17.07.2014
Bilde johnsgård

I medhold av plan og bygningsloven § 12–11 vedtok det faste utvalget for plansaker i Alvdal 12.06.14 å legge forslag til detaljregulering for Detaljregulering for Johnsgård boligfelt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

08.07.2014

Penger-illFor året 2014 vil eiendomsskatten for hele første halvår dvs. for 1. og 2. kvartal komme på giro med forfall 20. juni. Deretter kvartalsvis med forfall 20. september og 20. november, dette kommer sammen med kommunale eiendomsavgifter som Vann/kloakk etc.

 

For utskrevet eiendomsskatt for 2014 utløp klagefristen 1. april. Eventuelle klager med medhold, vil derfor først få innvirkning på eiendomsskatten fra og med 2015.

Klage på taksten/skatten må inngis skriftlig. Eget skjema for dette ligger under Bolig og Eiendom og Eiendomsskatt på kommunens hjemmesider. Du får også skjemaet tilsendt ved henvendelse til kommunen.

 

Skattetaksten for boligeiendommer, fritidsbolig, næringseiendommer og landbrukseiendommer er 3 promille pr. år av takstverdien som er utsendt til alle huseiere tidligere i år.

 

Spørsmål om eiendomsskatten rettes til vårt eiendomskattekontor som er plassert i Tynset kommune 62 48 50 00 som en del av felles enhet for Plan, Byggesak og Geodata. Eller direktenummer til saksbehandler Geir Strickert 62 48 51 93. Spørsmål om faktura rettes til Alvdal kommunes sentralbord/publikumsmottak.

 

§ 25. (utdrag fra Eiendomskattelova)

«Eigedomsskatten skal ytast til fastsett tid og med dei summane som først er fastsette, endå om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, eller dei står under prøving for ein klageinstans eller domstolane.»

22.05.2014

SavalenHøringsfristen for kommunedelplan Savalen er ute og det er kommet inn mange gode og nyttige innspill. I høringsperioden ble det gjennomført et åpent informasjonsmøte på Savalen hvor planforslaget ble gått gjennom, også her kom det mange gode innspill. 

  

Kommunen er nå i gang med å gå gjennom og vurdere innspillene som er kommet. Med bakgrunn i dette vil det bli utarbeidet et planforslag som skal opp sluttbehandling og endelig behandling i Formannskapet og Kommunestyret i Tynset kommune og Fast Utvalg for Plansaker (FUP) og Kommunestyret i Alvdal kommune.  

  

Håpet er å få planen ferdig behandlet før sommeren. Inntil videre ligger høringsdokumentene her til gjennomsyn.

24.03.2014

Planområde SteiaAlvdal kommune har tidligere varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan for sentrumsområdet på Steia. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for sentrumsutvikling, og styrke Steia som sentrum gjennom handel og service, og muligheter for bolig- og fritidsaktiviteter på Steia.

 

Fast utvalg for plansaker vedtok i møte 13.02.14  å utvide planområde til også å omfatte området Sørhusjordet, Synnøve Finden og Grindegga for å kunne få en helhetlig reguleringsplan for Alvdal tettsted. Vedtaket ble begrunnet med at dette vil gi en rasjonell planprosess og være besparende for videre arbeid uansett utfall av vedtak om skolestruktur.

11.03.2014

stock-photo-17822525-cash-in-handEiendomsskattelista for Alvdal kommune er lagt ut til offentlig gjennomsyn ved sentralbordet i kommunehuset og blir liggende ut mars måned.

I løpet av de to første ukene i mars vil alle med ny takst få tilsendt faktaopplysninger om deres eiendom, som takstbeløp, skattebeløp og hvordan denne er fremkommet.

Evt. tilbakemeldinger om feil eller klager ved utskrivning av eiendomsskatten, kan skriftlig gis til Alvdal kommune innen 3 uker fra du mottar taksten.  

 

Eiendomsskattekontoret
Alvdal kommune

28.02.2014

I medhold av plan og bygningsloven § 12–11 vedtok det faste utvalget for plansaker i Alvdal 05.12.13 å legge forslag til detaljregulering for Plassen industriområde ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende industriområde, samt å sikre god trafikkløsning og skjerming av industriområdet. Totalt utgjør planområdet et areal på ca. 462 daa. Planforslaget består av følgende dokumenter:

 

·         Planbeskrivelse

·         Planbestemmelser

·         Plankart

·         ROS-Analyse

 

Reguleringsplanforslaget med tilhørende dokumenter er nå tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal og Tynset kommunes hjemmeside, under fanen bolig og eiendom. Planforslaget ligger også tilgjengelig på Alvdal og Tynset kommunes servicetorg. 

 

Dersom det er merknader eller innspill til planforslaget ber vi om at det gis skriftlig beskjed innen 31.01.13 til Alvdal kommune: postmottak@alvdal.kommune.no eller til avdelingen for plan byggesak og geodata, 2500 Tynset.

17.12.2013

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

Frist for innspill: 14.02.14. 

 

13.12.2013

SteiaI medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet oppstart av detaljreguleringsplan for sentrumsbebyggelsen på Steia. Jf. Fast utvalg for plansaker, sak 11/13, datert 12.09.2013. Forslagsstiller er Alvdal kommune.

 

Plandokumenter:

* Varsel om oppstart 

* Plangrense grunnkart 

* Plangrense flyfoto M1000

22.10.2013

Kommunestyret vedtok den 26.09.2013 detaljregulering for Mælengtunet boligområde på Plassen.

 

Reguleringsplanen legger til rette for boligbebyggelse med en blanding av ulike hustyper som eneboliger, tomannsboliger, konsentrert småhusbebyggelse og sokkelleiligheter. Det legges til rette for totalt 40 nye boenheter.  

 

Vedtatte plandokumenter finner du her:

PLANBESTEMMELSER 

Planbeskrivelse 

illustrasjonsplan 

Detaljreguleringsplan 

Skiltplan 

STØYVURDERING 

 

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­                                                                

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                                  ­                                                                

Klagen skal sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata. Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­

­                                                                

 

07.10.2013

Prosessen rundt kommunedelplan Savalen ruller videre. Engasjementet rundt planen har vært stort med flere viktige innspill. En rekke avklarings – og arbeidsmøter har blitt gjennomført med aktører som representerer ulike interesser i området; grunneiere, Villreinnemda for Snøhetta og Knutshø og Fylkesmannen i Hedmark. Dette er innspill og avklaringer som er svært viktige å ha med i vurderingene når endelig prinsipper og planforslag legges frem til 1. gangs behandling og påfølgende høring og offentlig ettersyn.

31.05.2013

Alvdal kommunestyre har i sak 92/12, vedtatt den 20/12-13, å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2014. Med bakgrunn i dette har kommunen engasjert besiktigelsespersoner for å oppdatere vårt eiendoms- og bygningsregister. Besiktigelsespersonene vil gjennomføre befaring av alle eiendommer i kommunen, også de som i dag har eiendomsskatt.

15.05.2013

Norkart-illGeodatasamarbeidet i Nord-Østerdal (NØGIS) har anskaffet kommunekart-app som er tilgjengelig for alle kommunene i Nord-Østerdalen. Nå får du tilgang til grunnkart, eiendomskart, flyfoto og planer direkte på din smarttelefon og nettbrett – gratis.

 

Les mer om kommune-appen.

15.05.2013

Kommunestyret har vedtatt Reguleringsplan for Riksvei 3 - Kvennbekkdalen - Steimosletta, og Endret reguleringsplan for Alvdal Skurlag. Plandokumenter for de vedtatte planene er lagt ut på nettsiden Kommuneplaner, delplaner og reguleringsplaner

03.05.2013

Alvdal kommunestyre har i sak 2/13 den 31.01.13 vedtatt reguleringsplan for Kjølldalen og Brennbakkmoen grustak, Plan-ID R31. Planforslagets hovedformål er å regulere eksisterende grustak og området rundt slik at hele grusressursen kan utnyttes.

 

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret

 

Vedtatte dokumenter finner du nedenfor:

  1. Planbeskrivelse R31
  2. Sjekkliste ROS
  3. Plankart_a2_2500
  4. Reguleringsbestemmelser
  5. Samlet oversikt over høringsuttalelser

Klagerett: 

Vedtaket kan påklages i henhold til Plan- og bygningsloven av 2008, § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. IV.

Eventuelle klager må framsettes skriftlig og sendes Tynset kommune, interkommunal enhet for Plan, byggesak og geodata innen 26.02.13. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig for kommunen innen 3 år fra kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens § 15 – 3.

04.02.2013

Landmåler136x102Alvdal kommunestyre har i sak 72/12 den 25.10.12 vedtatt reguleringsplan for Strømmen fjelltak, Plan-ID 201202.
Planforslagets hovedformål er å utvide området som i dag er regulert til steintak og benytte harde fjellmasser for utvinning til pukk.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her (Særutskrift Strømmen fjelltak).

Vedtatte dokumenter finner du nedenfor:
Planbeskrivelse Strømmen fjelltak

Plankart Strømmen fjelltak 

Planbestemmelser Strømmen fjelltak

 
 

30.11.2012

Statens vegvesen melder om oppstart av arbeidet med reguleringsplan for rv. 3 Kvennbekkdalen – Steimosletta, jfr. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8. Formålet med planen er å bygge ny bru over Glomma, samt å bedre trafikksikkerheten og miljøet for alle trafikanter. Se kart over området.

 

Eventuelle merknader til oppstartsmeldingen sendes til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller på e-post til firmapost-ost@vegvesen.no innen 22. november 2012.

 

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:
Frode Bakken, tlf. 62 55 36 62 eller e-post frode.bakken@vegvesen.no

Åpen kontordag på Aukrustsenteret onsdag 14. november 2012 kl. 1400–1800. Det vil bli gitt informasjon om prosjektet, og alle som har spørsmål eller ønsker å komme med innspill i plansaken anmodes om å møte opp i løpet av denne tida.

02.11.2012

I medhold av plan og bygningsloven § 12–11 vedtok det faste utvalget for plansaker i Alvdal 23.08.12 å legge forslag til detaljregulering for Kjølldalen og Brennbakkmoen grustak ut til høring og offentlig ettersyn.

 

R31 Plankart-jpgFormålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende grustak for utvinning av hele grusressursen.

 

Planområdet ligger om lag 5-6 km sørvest for Alvdal sentrum og har adkomst via fylkesveg 684. Det totale planområdet utgjør et areal på 690 daa. 

Kommunens saksframlegg og vedtak i det faste utvalget for plansaker kan leses her

Dokumentene er lagt under høringer. Planforslaget ligger også tilgjengelig på Alvdal kommunes servicekontor. 

 

Dersom det er merknader eller innspill til planforslaget ber vi om at det gis skriftlig beskjed innen 20. november til Tynset kommune: postmottak@tynset.kommune.no eller til avdelingen for plan byggesak og geodata, 2500 Tynset.

 

01.10.2012

Den vedtatte versjonen av Kommunedelplanen for Alvdal tettsted er nå trykt opp som hefte med kartinnlegg, og interesserte kan hente ett eksemplar til hver husstand i publikumsmottaket på Kommunehuset.

06.06.2012

 

MobiltlfMan kan lett glemme å sette ut eller gjøre klart avfallet til tømmedag.

 

FIAS tilbyr nå en ny SMS-varslingstjeneste, hvor den enkelte husholdning (eller virksomhet) selv kan melde seg på tjenesten og motta melding om henting av avfall kvelden før ordinær tømmedag.

13.03.2012