Bolig og eiendom

 

På utkikk etter boligtomt i Alvdal? Følg lenken under for å se hva som finnes av muligheter. Her finner du kart, informasjon om tomtene, bilder, video og kontaktinformasjon dersom du har flere spørsmål.

 

Følg denne lenken for å se ledeige boligtomter i Alvdal.

 

Kommunale boliger 

 

Kartdata
Kartdata linkAlvdal kommune deltar i et samarbeid om kartdata for Nord-Østerdal. Dette er et nyttig verktøy i mange sammenhenger. Du kan finne eiendommen din, naboene dine, størrelsen på tomta, måle avstander, skrive ut kartutsnitt og se flyfoto for store deler av kommunen. Trykk på logoen til venstre og du kommer direkte til kartdata for Nord-Østerdalen. 
 
Arealplaner 
Ved å velge hovedtype: arealplaner og karttype: regulerings-/bebyggelsesplaner eller kommuneplanens arealdel i nedtrekksmenyene til venstre for kartet vil du kunne se alle kommunens arealplaner i kartet. For informasjon om et område i planen trykker du på  I-ikon-ikonet over kartet og klikker på kartobjektet du ønsker informasjon om. For å få fram planomriss av regulerings-/bebyggelsesplaner i kartet må målestokken være større enn 1:50 000. For å få fram inndelingen i arealformål innen en regulerings-/bebyggelsesplan må målestokken være større enn 1:10 000, mens for kommuneplanens arealdel må den være større enn 1:250 000 og mindre enn 1:5 000.
 
Planinnsyn 
I Planinnsyn kan du enkelt få innsyn i kommunens plandata. Her kan du legge ulike planer oppå hverandre, endre gjennomsiktighetsgraden og få opp plandokumenter knyttet til planene i kartet.

 

Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som gjelder for og dekker hele kommunen og viser hensyn til ulik bruk, utbygging og vern på et overordnet nivå, med bestemmelser og retningslinjer. I tillegg til å vise hele kommunen, kan det også utarbeides delplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). Kommuneplanen skal minst én gang hver valgperiode vurderes av kommunestyret. Se Planregisteret for alle dokumenter knyttet til arealdelen.
 
Reguleringsplan 
En reguleringsplan er en plan som mer detaljert går inn på å vise bruken av et område med bestemmelser. Plantypen kan utarbeides med ulik detaljeringsgrad. I ny planlov finnes to ulike typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. Områderegulering skal initieres av det offentlige eller brukes for områder der det offentlige har spesielle interesser. Detaljreguleringer kan fremmes av både offentlige og private. Se Planregisteret for en oversikt over vedtatte reguleringsplaner i kommunen med tilhørende bestemmelser.
 
Én enkelt eiendom kan være underlagt føringer i flere planer, for eksempel kommuneplanens arealdel og en reguleringsplan. Dersom det er motstrid mellom planene er det den nyeste planen som gjelder, med mindre annet er bestemt i planen eller vedtaket.

Nyheter

Vi minner om at alle som har fått tildelt gateadresse må sette husnummeret på veggen.

 

Dette er ikke minst viktig i tilfelle du skulle behøve bistand fra nødetatene.

 

Posten har heller ingen mulighet til å levere pakker osv dersom du ikke har merket huset ditt. All post sorteres nå i Oslo, og lokalkunnskap om hvem som bor hvor er ikke lenger en faktor....

13.03.2018

ToalettAlvdal kommunestyret vedtok 26.10.17 ny lokal forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende). 

 

Forskriften er utarbeidet i fellesskap for kommunene Alvdal, Folldal, Os, Tolga, Rendalen og Tynset, med hjemmel i Forurensningsforskriften § 12-6.

 

Den nye forskriften gjelder fra 1. januar 2018. 

 

Du ka lese forskriften her: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-10-20-1808 

08.12.2017

Kommunestyret vedtok den 31.08.17

Mindre reguleringsendring for Plassen industriområde, Plan-ID R33a.

 

Formålet med reguleringen er å endre grensene for formålet Forretning/Kontor/Industri (F/K/I), samt adkomst og interne veger i R33 slik at næringstomta gnr/bnr 24/73 kan utnyttes i tråd med formålet.
 
Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:
 
Særutskrift, Kommunestyret 31.08.17 

Plankart, datert 11.08.17
Bestemmelser datert 11.08.17
Planbeskrivelse, datert 11.08.17

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicekontor.
 

Klageadgang: 
Det er klageadgang på vedtaket¬.                            
Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.
                                                                
Klagen skal sendes til
Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 30.09.17.


Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.

06.09.2017

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Alvdal 02.03.17 Detaljregulering av Storsteigen og omkringliggende areal, Plan-ID R30. 

 

10.03.2017

hand-770794_960_720

 

Kommunestyret i Alvdal vedtok 27.10.16 kommunal Planstrategi 2016-2019, med en klar føring om at folkehelseperspektivet skal inn i alt planarbeid.

I henhold til folkehelsekartleggingen 2015, skal disse områdene gis høyt fokus:

- Barn og unges oppvekst og levekår

- Forebygging av livsstilssykdommer generelt i befolkningen

- Sosial ulikhet i helse

 

 

 

15.11.2016

Kommunestyret i Alvdal og Kommunestyret i Tynset vedtok henholdsvis den 30.10.14 (sak 45/14) og 04.09.14 (sak 34/14) hoveddelen av felles kommunedelplan for Savalen. To mindre områder (FT-1 og NB-1) ble lagt ut til begrenset høring, og senere vedtatt i Kommunestyret i Tynset den 11.12.14 (sak 67/14) og i Kommunestyret i Alvdal 27.11.14 (sak 53/14).

 

19.12.2014

Landmåler136x102Fast utvalg for plansaker vedtok den 04.12.14 å legge forslag til Kommunal planstrategi ut til offentlig ettersyn, og på høring. Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.

 

Kommunens saksframlegg og vedtak i det faste utvalget for plansaker kan leses her:

 

Samlet saksfremstilling for Kommunal planstrategi i Fast utvalg for plansaker, datert 09.12.14

Forslag til kommunal planstrategi 2015-2018, datert 24.11.14

Utfordringsdokument, datert  24.11.14

Oversikt over gjeldende planer for Alvdal, datert 17.11.14

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicekontor.

 

Merknader til kommunal planstrategi 2014-2018 kan rettes skriftlig til Tynset kommune, Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller på epost til postmottak@tynset.kommune.no innen 12.01.15

12.12.2014

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Follheim i Alvdal kommune. Det varsles også om at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn/høring.

 

Varsel oppstart Follheim m planprogram

17.07.2014
Bilde johnsgård

I medhold av plan og bygningsloven § 12–11 vedtok det faste utvalget for plansaker i Alvdal 12.06.14 å legge forslag til detaljregulering for Detaljregulering for Johnsgård boligfelt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

08.07.2014

SavalenHøringsfristen for kommunedelplan Savalen er ute og det er kommet inn mange gode og nyttige innspill. I høringsperioden ble det gjennomført et åpent informasjonsmøte på Savalen hvor planforslaget ble gått gjennom, også her kom det mange gode innspill. 

  

Kommunen er nå i gang med å gå gjennom og vurdere innspillene som er kommet. Med bakgrunn i dette vil det bli utarbeidet et planforslag som skal opp sluttbehandling og endelig behandling i Formannskapet og Kommunestyret i Tynset kommune og Fast Utvalg for Plansaker (FUP) og Kommunestyret i Alvdal kommune.  

  

Håpet er å få planen ferdig behandlet før sommeren. Inntil videre ligger høringsdokumentene her til gjennomsyn.

24.03.2014

Planområde SteiaAlvdal kommune har tidligere varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan for sentrumsområdet på Steia. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for sentrumsutvikling, og styrke Steia som sentrum gjennom handel og service, og muligheter for bolig- og fritidsaktiviteter på Steia.

 

Fast utvalg for plansaker vedtok i møte 13.02.14  å utvide planområde til også å omfatte området Sørhusjordet, Synnøve Finden og Grindegga for å kunne få en helhetlig reguleringsplan for Alvdal tettsted. Vedtaket ble begrunnet med at dette vil gi en rasjonell planprosess og være besparende for videre arbeid uansett utfall av vedtak om skolestruktur.

11.03.2014

stock-photo-17822525-cash-in-handEiendomsskattelista for Alvdal kommune er lagt ut til offentlig gjennomsyn ved sentralbordet i kommunehuset og blir liggende ut mars måned.

I løpet av de to første ukene i mars vil alle med ny takst få tilsendt faktaopplysninger om deres eiendom, som takstbeløp, skattebeløp og hvordan denne er fremkommet.

Evt. tilbakemeldinger om feil eller klager ved utskrivning av eiendomsskatten, kan skriftlig gis til Alvdal kommune innen 3 uker fra du mottar taksten.  

 

Eiendomsskattekontoret
Alvdal kommune

28.02.2014

I medhold av plan og bygningsloven § 12–11 vedtok det faste utvalget for plansaker i Alvdal 05.12.13 å legge forslag til detaljregulering for Plassen industriområde ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende industriområde, samt å sikre god trafikkløsning og skjerming av industriområdet. Totalt utgjør planområdet et areal på ca. 462 daa. Planforslaget består av følgende dokumenter:

 

·         Planbeskrivelse

·         Planbestemmelser

·         Plankart

·         ROS-Analyse

 

Reguleringsplanforslaget med tilhørende dokumenter er nå tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal og Tynset kommunes hjemmeside, under fanen bolig og eiendom. Planforslaget ligger også tilgjengelig på Alvdal og Tynset kommunes servicetorg. 

 

Dersom det er merknader eller innspill til planforslaget ber vi om at det gis skriftlig beskjed innen 31.01.13 til Alvdal kommune: postmottak@alvdal.kommune.no eller til avdelingen for plan byggesak og geodata, 2500 Tynset.

17.12.2013

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

Frist for innspill: 14.02.14. 

 

13.12.2013

SteiaI medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet oppstart av detaljreguleringsplan for sentrumsbebyggelsen på Steia. Jf. Fast utvalg for plansaker, sak 11/13, datert 12.09.2013. Forslagsstiller er Alvdal kommune.

 

Plandokumenter:

* Varsel om oppstart 

* Plangrense grunnkart 

* Plangrense flyfoto M1000

22.10.2013

Kommunestyret vedtok den 26.09.2013 detaljregulering for Mælengtunet boligområde på Plassen.

 

Reguleringsplanen legger til rette for boligbebyggelse med en blanding av ulike hustyper som eneboliger, tomannsboliger, konsentrert småhusbebyggelse og sokkelleiligheter. Det legges til rette for totalt 40 nye boenheter.  

 

Vedtatte plandokumenter finner du her:

PLANBESTEMMELSER 

Planbeskrivelse 

illustrasjonsplan 

Detaljreguleringsplan 

Skiltplan 

STØYVURDERING 

 

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­                                                                

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                                  ­                                                                

Klagen skal sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata. Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­

­                                                                

 

07.10.2013

Prosessen rundt kommunedelplan Savalen ruller videre. Engasjementet rundt planen har vært stort med flere viktige innspill. En rekke avklarings – og arbeidsmøter har blitt gjennomført med aktører som representerer ulike interesser i området; grunneiere, Villreinnemda for Snøhetta og Knutshø og Fylkesmannen i Hedmark. Dette er innspill og avklaringer som er svært viktige å ha med i vurderingene når endelig prinsipper og planforslag legges frem til 1. gangs behandling og påfølgende høring og offentlig ettersyn.

31.05.2013

Alvdal kommunestyre har i sak 92/12, vedtatt den 20/12-13, å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2014. Med bakgrunn i dette har kommunen engasjert besiktigelsespersoner for å oppdatere vårt eiendoms- og bygningsregister. Besiktigelsespersonene vil gjennomføre befaring av alle eiendommer i kommunen, også de som i dag har eiendomsskatt.

15.05.2013

Norkart-illGeodatasamarbeidet i Nord-Østerdal (NØGIS) har anskaffet kommunekart-app som er tilgjengelig for alle kommunene i Nord-Østerdalen. Nå får du tilgang til grunnkart, eiendomskart, flyfoto og planer direkte på din smarttelefon og nettbrett – gratis.

 

Les mer om kommune-appen.

15.05.2013

Kommunestyret har vedtatt Reguleringsplan for Riksvei 3 - Kvennbekkdalen - Steimosletta, og Endret reguleringsplan for Alvdal Skurlag. Plandokumenter for de vedtatte planene er lagt ut på nettsiden Kommuneplaner, delplaner og reguleringsplaner

03.05.2013

Alvdal kommunestyre har i sak 2/13 den 31.01.13 vedtatt reguleringsplan for Kjølldalen og Brennbakkmoen grustak, Plan-ID R31. Planforslagets hovedformål er å regulere eksisterende grustak og området rundt slik at hele grusressursen kan utnyttes.

 

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret

 

Vedtatte dokumenter finner du nedenfor:

  1. Planbeskrivelse R31
  2. Sjekkliste ROS
  3. Plankart_a2_2500
  4. Reguleringsbestemmelser
  5. Samlet oversikt over høringsuttalelser

Klagerett: 

Vedtaket kan påklages i henhold til Plan- og bygningsloven av 2008, § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. IV.

Eventuelle klager må framsettes skriftlig og sendes Tynset kommune, interkommunal enhet for Plan, byggesak og geodata innen 26.02.13. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig for kommunen innen 3 år fra kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens § 15 – 3.

04.02.2013

Landmåler136x102Alvdal kommunestyre har i sak 72/12 den 25.10.12 vedtatt reguleringsplan for Strømmen fjelltak, Plan-ID 201202.
Planforslagets hovedformål er å utvide området som i dag er regulert til steintak og benytte harde fjellmasser for utvinning til pukk.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her (Særutskrift Strømmen fjelltak).

Vedtatte dokumenter finner du nedenfor:
Planbeskrivelse Strømmen fjelltak

Plankart Strømmen fjelltak 

Planbestemmelser Strømmen fjelltak

 
 

30.11.2012

Statens vegvesen melder om oppstart av arbeidet med reguleringsplan for rv. 3 Kvennbekkdalen – Steimosletta, jfr. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8. Formålet med planen er å bygge ny bru over Glomma, samt å bedre trafikksikkerheten og miljøet for alle trafikanter. Se kart over området.

 

Eventuelle merknader til oppstartsmeldingen sendes til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller på e-post til firmapost-ost@vegvesen.no innen 22. november 2012.

 

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:
Frode Bakken, tlf. 62 55 36 62 eller e-post frode.bakken@vegvesen.no

Åpen kontordag på Aukrustsenteret onsdag 14. november 2012 kl. 1400–1800. Det vil bli gitt informasjon om prosjektet, og alle som har spørsmål eller ønsker å komme med innspill i plansaken anmodes om å møte opp i løpet av denne tida.

02.11.2012

I medhold av plan og bygningsloven § 12–11 vedtok det faste utvalget for plansaker i Alvdal 23.08.12 å legge forslag til detaljregulering for Kjølldalen og Brennbakkmoen grustak ut til høring og offentlig ettersyn.

 

R31 Plankart-jpgFormålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende grustak for utvinning av hele grusressursen.

 

Planområdet ligger om lag 5-6 km sørvest for Alvdal sentrum og har adkomst via fylkesveg 684. Det totale planområdet utgjør et areal på 690 daa. 

Kommunens saksframlegg og vedtak i det faste utvalget for plansaker kan leses her

Dokumentene er lagt under høringer. Planforslaget ligger også tilgjengelig på Alvdal kommunes servicekontor. 

 

Dersom det er merknader eller innspill til planforslaget ber vi om at det gis skriftlig beskjed innen 20. november til Tynset kommune: postmottak@tynset.kommune.no eller til avdelingen for plan byggesak og geodata, 2500 Tynset.

 

01.10.2012

Den vedtatte versjonen av Kommunedelplanen for Alvdal tettsted er nå trykt opp som hefte med kartinnlegg, og interesserte kan hente ett eksemplar til hver husstand i publikumsmottaket på Kommunehuset.

06.06.2012

 

MobiltlfMan kan lett glemme å sette ut eller gjøre klart avfallet til tømmedag.

 

FIAS tilbyr nå en ny SMS-varslingstjeneste, hvor den enkelte husholdning (eller virksomhet) selv kan melde seg på tjenesten og motta melding om henting av avfall kvelden før ordinær tømmedag.

13.03.2012