Natur og miljø

Miljø- og utmarksforvaltning i Alvdal kommune ivaretas av Enhet for landbruk og miljø som er en felles driftsenhet for Tynset og Alvdal opprettet i 2005 og lokalisert på Storsteigen Videregående Skole i Alvdal. Enheten har også ansvar for landbruks- og næringssaker.

 

 

Miljøforvaltning 

 

Nyheter

Søknadsfrist 15. mai 2017 gjelder for alle foretak som har husdyr.

 

kuuuuuuDet må søkes elektronisk via Altinn, det er ikke lenger mulig å benytte papirsøknad. Telledato ved søknad 15. mai er 1. mai.

 

Det vises til informasjon i nyhetsbrevet som de fleste gardbrukerne har fått tilsendt på epost.

 

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i det nye systemet, og søke så tidlig som mulig.

Her er link til landbruksdirektoratets nettside for mer informasjon.

Her er link til landbruksdirektoratets nettside hvor du finner link til søknadsskjema mm.

 

Er det behov for hjelp til utfylling er elektronisk søknad, eller spørsmål til søknaden forøvrig - ta kontakt med landbrukskontoret.

 

Fredag 12. mai vil en av oss sitte i servicetorget på Tynset fra 0900-1400.

 

 

08.05.2017

Landbruk.ill

 

 

Informasjon finner du her.

Påmelding her.

 

 

 

14.03.2017

IMG_7821

Vellykket møteserien med tema strategier i mjølk og kjøttproduksjon på storfe ble kjørt i Folldal, Rendalen og Tynset med over 100 deltaker. Hadde du ikke muligheten til å delta eller ønsker å ta en titt til på foredragene? Her har dere et kort sammendrag og linkene til foredragene fra Tine, NLR og Sparebanken Hedmark.

14.02.2017

Fylkesmannen vil med dette invitere til regionale møter for beitebrukere/beitelag og saksbehandlere i kommunene.

 

Gjennom møtet ønsker vi en dialog med deltakerne om handlingsrom og muligheter for beitebruk gitt dagens rammebetingelser. Hvordan utnytte beiteressursene i fylket (både innmark og utmark) innenfor vedtatt nasjonal politikk?

 

 

03.02.2017

Levende landbruk 3_2

 

 

Løsdriftskravet gjelder fra 2034 for gamle bygninger, fra dags dato for utvidelserog nybygg. Det er høye byggekostnader. Det har også blitt en situasjon med høye kvotepriser for både kjøp og leie av kvote.

 

Tynset kulturhus, veslesalen. Onsdag 8. februar kl. 11.00.

 

 

 

 

 

31.01.2017

I forbindelse med kommende søknadsomgang for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid med søknadsfrist 20. januar 2017, er følgende rundskriv lagt ut på Landbruksdirektoratets nettside:

 

Rundskriv 2016-35: Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. januar 2017.

 

 

 

 

20.12.2016

kurs1'

 

 

 

 

 

Allemannsretten - tradisjonelt og moderne friluftsliv.

"Ulike brukergrupper av utmarka - rettigheter og plikter".

 

Invitasjon finner du her. 

 

 

31.10.2016

logging-707419_960_720

 

Dagens skogbruksplaner i Alvdal nærmer seg 17-18 års alder, og normal brukstid regnes som 15 til 20 år for denne typen forvaltningsverktøy. Det er derfor på tide med en rullering, og tidlig i oktober gikk det ut tilbud til samtlige 325 skogeiere i Alvdal kommune om å melde sitt ønske om ny skogbruksplan.

 

 

 

21.10.2016

Mahnaz og Amar lavI samarbeid med flerkulturell rådgiver Mahnaz Moayeri har FIAS laget sorteringsveileder på flere språk. Det synes programansvarlig Amar Niang ved Tynset Opplæringssenter er veldig bra, og ser frem til å bruke dette både i språkopplæring og samfunnsfag. Se oversikt over brosjyrene på FIAS' nettsider.

30.01.2015

LandbrukHusdyrgjødsla er en viktig ressurs på garden, som utnyttes best ved å spres i vekstsesongen slik at plantene kan nyttiggjøre seg gjødsla. Etter 1. september vil vekstsesongen normalt være over og det er derfor ikke lengre lov å spre husdyrgjødsel uten å pløye den ned. Du kan søke ditt lokale landbrukskontor om dispensasjon for spredning uten nedpløying i perioden 1. september til 1. oktober. Husk da å legge ved kart over hvor du har tenkt å spre.

 

Etter 1. oktober må husdyrgjødsla pløyes ned. Nedmolding/-pløying skal skje straks og senest innen 18 timer.

Etter 1. november er det forbudt å spre husdyrgjødsel. Det er uansett dato forbudt å spre husdyrgjødsel på frossen eller snødekt mark, skog og utmark.

17.09.2014

Veiledning til digital føring av sett elg, sett hjort og slaktevekskjemaer finnes her.

17.09.2014
Hund

Vi vil minne om at det fra 1. april til 20. august er båndtvang for alle hunder i kommunen.  Lovverket som styrer dette er hundeloven, som du kan lese mer om her:   http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=hundeloven*.

15.04.2014

Energiflisordningen videreføres i 2013, med samme tilskuddssatser og regelverk som i 2012. 

  

De nye satsene og reglene gjelder for søknader som er registrert i kommunen fra 1. januar 2013.  

  

Informasjon om ordningen ligger ute på hjemmesiden til SLF (Statens Landbruksforvaltning), les her: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogbruk/energiflistilskudd 

  

Eller her: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogbruk/energiflistilskudd/Energiflistilskudd+ogs%C3%A5+i+2013.21043.cms

04.02.2013

ContainerFor å gi hyttefolk et bedre sorteringstilbud endrer FIAS nå sitt tilbud på de ubetjente returpunktene. I  containerne der man tidligere skulle kaste kartong, blir det nå mulig å kaste både kartong og annet papir.

 

Mange hyttefolk har etterlyst et bedre sorteringstilbud for papir, og FIAS håper tilbudet blir tatt imot som en god nyhet. Både hyttefolk og fastboende kan kaste bølgepapp, kartong, glass- og metallemballasje på returpunktene, men hyttefolk har til nå måttet besøke gjenvinningsstasjonen for å levere aviser og annet lesestoff. Et utvidet tilbud på de ubetjente returpunktene gjør levering av papir lettere tilgjengelig, og i tillegg til mer fornøyde hytteabonnenter håper FIAS nå å øke mengden papir til gjenvinning.

Papiret som nå skal samles inn sammen med kartong på returpunktene vil bli sortert maskinelt før det gjenvinnes til avispapir og andre papirprodukter. 
Innsamling av papirsekker med rent papir fortsetter som tidligere, så tilbudet til husholdningsabonnentene blir ikke berørt  av endringen.

 

Med vennlig hilsen
Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as

27.09.2012
elg

Ny forskrift om utvida jakttid for elg i Hedmark i perioden 01. november 2012 til og med 31. januar 2017 er fastsatt og kunngjort i Norsk Lovtidend. 

  

For Alvdal kommune er det fastsatt utvida jakttid for elg i hele kommunen, fra 1. november til og med 30. november. Forskrifta er gjeldene fra 1. november 2012. 

10.09.2012

Ny søknadsomgang for løyve til leiekjøring med snøscooter for 3 år fom. sesongen 2013 i Alvdal. 

Søknad med eventuelle vedlegg sendes Alvdal kommune innen 1. oktober 2012. Søknad skal inneholde navn på søker og eventuell reservesjåfør, samt registreringsnummer på snøscooter. Søknad kan leveres i vanlig brevs form. 

24.08.2012

Villreinnemnda har vedtatt å lyse ut midler til villreintiltak med søknadsfrist 01.09.12. Tiltak som involverer barn og unge er ei spesiell målgruppe.

24.08.2012

Oppland fylkeskommune skal sammen med Hedmark, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner utarbeide en regional plan for Dovrefjellområdet. Planen utarbeides på oppdrag fra Miljøverndepartementet og skal erstatte Fylkesdelplan for Dovrefjellområdet.

Hensikten med arbeidet er å fastsette en langsiktig og helhetlig strategi for arealforvaltningen i området som skal forene mål om lokal utvikling og sikring av villreinens leveområder. Dovrefjellområdet vil få status som nasjonalt villreinområdet. I tillegg skal Dovrefjellområdet sammen med Knutshø, Rondane og Sølnkletten danne en av to europeiske villreinregioner i Norge.

 

Geografisk vil planarbeidet omfatte arealer i kommunene Alvdal, Tynset, Folldal, Lesja, Dovre, Rennebu, Oppdal, Sunndal, Nesset og Rauma.

 

Forslaget til planprogram som sendes ut på høring er vedtatt i alle 4 fylkeskommuner og høringsfristen er satt til 20.09.2012.       

 

Høringsdokumentet 

14.08.2012

Energiflisordningen er tilført nye 10 mill kroner for 2012.

 

Det betyr at det igjen åpnes for utbetaling av tilskudd, etter samme satser som hittil i 2012.

 

For mer informasjon, følg linken nedenfor:

 

 

Mer penger til energiflisordningen

 

 

19.07.2012

Tiltaksmidler til villreintiltak er innbetalte fellingsavgifter for villreinjakt som skal tilbakeføres det enkelte villreinområdet.
Tiltaksmidler kan brukes til tiltak som:
1. Styrker forvaltningen av villreinstammene
2. Styrker kunnskapens om villreinens arealbruk i både nåtid og fortid
3. Fremmer befolkningens forståelse og kunnskap for villreinen sin bruk av fjellområdene. Tiltak som involverer barn og unge er ei spesiell målgruppe.

 

Villreinnemnda vil prioritere oppfølging av bestandsplaner i regi av villreinutvalgene.
Søknad må inneholde målsetting og beskrivelse av tiltaket, budsjett (kostnader og finansiering) og tidsramme for gjennomføring, og søkers navn, kontonr og kontaktperson.

Søknad sendes innen 15.juni 2012 til: Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse sekretær på tlf 72 40 18 24.
Villreinnemnda

11.05.2012

JervStatens Naturoppsyn (SNO) vil i perioden fra slutten av februar til mai 2012 utføre bestandsregisrering av jerv i Hedmark.

 

Les orientering fra SNO

02.03.2012

Sølnkletten ingressRegional plan for Rondane - Sølnkletten er behandlet i felles fylkesting for Hedmark og Oppland (26.-27.09.2011).

Vedtak i fylkestingene kan leses her. https://politiskesaker.hedmark.org/getpdf?veid=1501321 

På grunn av sterke innvendinger til deler av planen fra fylkesmennene i Hedmark og Oppland, samt Direktoratet for naturforvaltning sendes planen nå videre til Miljøverndepartementet for endelig avklaring jf. PBL § 8-4.

Regional planmyndighet må være underrettet om at planen vil bli endret innen tre måneder etter at departementet har mottatt den.

 

Alle plandokumentene blir etter hvert lagt ut på www.oppland.no/fdp-rs.

07.11.2011