Tekniske tjenester

Endel av de tekniske tjenestene i Alvdal utføres av Enhet for kommunalteknikk i Alvdal kommune. Det gjelder blant annet vann, avløp og drift av kommunale veger.

 

Tjenester i forhold til byggesaksbehandling, plansaker, delingssaker og matrikkelføring utføres av den interkommunale Enhet for plan, byggesak og geodata i Tynset kommune.

 

I tillegg utføres enkelte tjenester av andre tilbydere:

Kontaktdata - ansatte på enheten

Nyheter

Følg lenken under for å lese mer om faktura for kommunale avgifter.

 

Forklaring til fakturaene for kommunale avgifter 2018

16.02.2018

På bakgrunn av høye kimtall i vannet i bassenget og i dusjanlegget stenges Alvdal kommunale bad samt badet på ungdomsskola med umiddelbar virkning fra i dag, 18. desember 2017.

 

Bassenget og dusjanlegget åpner igjen når det foreligger normale prøvesvar. Dette vil ikke skje før over nyttår.

18.12.2017

ToalettAlvdal kommunestyret vedtok 26.10.17 ny lokal forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende). 

 

Forskriften er utarbeidet i fellesskap for kommunene Alvdal, Folldal, Os, Tolga, Rendalen og Tynset, med hjemmel i Forurensningsforskriften § 12-6.

 

Den nye forskriften gjelder fra 1. januar 2018. 

 

Du ka lese forskriften her: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-10-20-1808 

08.12.2017

Fett og våtservietter som kastes i vask og toalett er et økende problem som fører til blokkeringer i avløpsnettet. 

 

Praktisk info finner du her: Fett og søppel i avløpsrør

 

 

28.11.2017

Det vil i en periode framover bli endret trafikkavvikling for adkomst til Nedre og Øvre Måna.

Fra onsdag 15.11.17 vil all trafikk foregå via Dæhli og nedre Månavei:


1. Nedre del av Huseidalen , fra FV 29 og opp til Nedre Månavei stenges fra onsdag 15.11.17


2. Fra samme dag vil det være mulig å kjøre via Nedre Månavei fra Dæhlie og over på ny veistrekning i Huseidalen og opp til Øvre Måna.


3. Tidspunkt for når ny adkomstvei fra FV 29 og opp til Nedre Månavei har vi ikke fått svar på fra Statens Vegvesen enda.

 

Kart 

 

10.11.2017

Statens vegvesen har midler til trafikksikkerhetstiltak. Kommunen eller eteblerte veilag kan søke. Søknaden behandles av Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) på årets siste møte. Søknadene rangeres etter forventet trafikksikkerhetseffekt.

 

Søknadsfrist til Vegvesenet er 1. november, og kommunen må ha søknaden senest 25. oktober for godkjening.

 

Kriterier for søknad  

Søknadsskjema  

 

04.10.2017

Fakturaene på kommunale eiendomsavgifter og eiendomsskatt 3.kvartal som sendes per post vil bli distribuert i begynnelsen av uke 39. Forfallsdato er 2.oktober.

 

NB! Kommunen har nytt bankkontonummer

 

 

Lurer du på noe angående faktura for kommunale avgifter? Da finner du antagelig svaret her!

 

22.09.2017

For innsending av gravemeldinger digitalt benyttes følgende e-postadresse:

gravemelding@alvdal.kommune.no 

22.05.2017

Formålet med planen er å legge til rette for trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak langs eksisterende veg på strekningen Alvdal Skurlag - kommunegrensa mot Rendalen.

 

For gjennomføring av en del av de aktuelle tiltakene er det nødvendig med en utvidelse av vegens eiendomsområde.

 

Les mer her 

13.01.2017

Steimosletta - maskin_2Anleggsmaskinene forlot denne uka (35) Steimosletta i Alvdal etter endt oppdrag med å øke flomsikkerhetsnivået for området. 

06.09.2016

VannmålerFaktura for kommunale avgifter 3. kvartal forventes å være i postkassene i uke 35. Lurer du på noe angående disse, er det stor mulighet for at du kan finne svaret her!

 

20.08.2015

Mahnaz og Amar lavI samarbeid med flerkulturell rådgiver Mahnaz Moayeri har FIAS laget sorteringsveileder på flere språk. Det synes programansvarlig Amar Niang ved Tynset Opplæringssenter er veldig bra, og ser frem til å bruke dette både i språkopplæring og samfunnsfag. Se oversikt over brosjyrene på FIAS' nettsider.

30.01.2015

VannmålerDe som ikke har levert avlesing av vannmåler må gjøre dette snarest! Avlesingskort leveres/sendes Alvdal kommune, Kommunehuset, 2560 Alvdal eller send målerstand på epost til postmottak@alvdal.kommune.no

27.01.2015

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

Frist for innspill: 14.02.14. 

 

13.12.2013

Enhet kommunalteknikk trenger vikarer innen renhold ved sykdom og spesielt nå i sommerukene. Interesserte bes ta kontakt med renholdsleder Hans Einar Utgard på tlf. 913 08 106.

03.06.2013

GatenavnVi har nå avsluttet muligheten for innspill til vegnavn.

Det er kommet inn mange gode forslag, - Takk for god hjelp til alle som har kommet med innspill! 

  

Videre saksgang blir nå: 

-Navnekomiteen innstiller på forslag til veinavn

-Navneforslag sendes Språkrådets stedsnavntjeneste for vurdering

-Kommunestyret vedtar veinavn

-Registrere navnet i matrikkelen

-Kommunen tildeler adressenummer og informerer eier/fester om den nye offisielle adressen(e) på

 eiendommen

-Vedta adresse som registreres i matrikkelen

-Kommunen setter opp nødvendige vegskilt

-Den enkelte eier/fester setter opp nummerskilt på hus

22.01.2013

I medhold av plan og bygningsloven § 12–11 vedtok det faste utvalget for plansaker i Alvdal 23.08.12 å legge forslag til detaljregulering for Kjølldalen og Brennbakkmoen grustak ut til høring og offentlig ettersyn.

 

R31 Plankart-jpgFormålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende grustak for utvinning av hele grusressursen.

 

Planområdet ligger om lag 5-6 km sørvest for Alvdal sentrum og har adkomst via fylkesveg 684. Det totale planområdet utgjør et areal på 690 daa. 

Kommunens saksframlegg og vedtak i det faste utvalget for plansaker kan leses her

Dokumentene er lagt under høringer. Planforslaget ligger også tilgjengelig på Alvdal kommunes servicekontor. 

 

Dersom det er merknader eller innspill til planforslaget ber vi om at det gis skriftlig beskjed innen 20. november til Tynset kommune: postmottak@tynset.kommune.no eller til avdelingen for plan byggesak og geodata, 2500 Tynset.

 

01.10.2012

ContainerFor å gi hyttefolk et bedre sorteringstilbud endrer FIAS nå sitt tilbud på de ubetjente returpunktene. I  containerne der man tidligere skulle kaste kartong, blir det nå mulig å kaste både kartong og annet papir.

 

Mange hyttefolk har etterlyst et bedre sorteringstilbud for papir, og FIAS håper tilbudet blir tatt imot som en god nyhet. Både hyttefolk og fastboende kan kaste bølgepapp, kartong, glass- og metallemballasje på returpunktene, men hyttefolk har til nå måttet besøke gjenvinningsstasjonen for å levere aviser og annet lesestoff. Et utvidet tilbud på de ubetjente returpunktene gjør levering av papir lettere tilgjengelig, og i tillegg til mer fornøyde hytteabonnenter håper FIAS nå å øke mengden papir til gjenvinning.

Papiret som nå skal samles inn sammen med kartong på returpunktene vil bli sortert maskinelt før det gjenvinnes til avispapir og andre papirprodukter. 
Innsamling av papirsekker med rent papir fortsetter som tidligere, så tilbudet til husholdningsabonnentene blir ikke berørt  av endringen.

 

Med vennlig hilsen
Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as

27.09.2012
PLA

Reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn 

I medhold av plan og bygningsloven § 12–11 vedtok det faste utvalget for plansaker i Alvdal 31.05.12 å legge forslag til detaljregulering for Strømmen fjelltak ut til høring og offentlig ettersyn.

 

19.07.2012

 

MobiltlfMan kan lett glemme å sette ut eller gjøre klart avfallet til tømmedag.

 

FIAS tilbyr nå en ny SMS-varslingstjeneste, hvor den enkelte husholdning (eller virksomhet) selv kan melde seg på tjenesten og motta melding om henting av avfall kvelden før ordinær tømmedag.

13.03.2012

Aktuelle dokumenter - tekniske tjenester

Kontaktdata - tekniske tjenester

Vakttelefon kommunalteknikk:

62 48 80 05 (døgnåpen)

 

Enhet for kommunalteknikk:

Konstituert enhetsleder Bård Kjønsberg, tlf. 62 48 90 38

 

Enhet for plan, byggesak og geodata:

Enhetsleder Trine Økseter Knudsen, tlf. 62 48 52 88

 

Interkommunal renovasjon:

FIAS, tlf. 62 49 48 00

 

Interkommunalt brann- og redningsvesen: 

MHBR, tlf. 62 43 32 20