Politisk organisering i Alvdal

Den politiske organiseringa i Alvdal ble vedtatt av kommunestyret i sak 0045/03. Kommunestyret fattet vedtak om oppgavefordelinga mellom de politiske nivåene i sak 40/09. Reglementet ble revidert i sak 11/14 i kommunestyrets møte den 06.03.14.

 

Kommunestyret består av 17 medlemmer og er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret behandler:

 • alle saker der det i lovteksten står "kommunestyret selv"
 • prinsipielle saker(første gangs behandling)
 • saker som binder opp kommunen økonomisk utover vedtatt budsjett
 • valg/oppnevninger behandles direkte i kommunestyret

Formannskapet består av 7 medlemmer valgt blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet behandler: 

 • Utvidet myndighet i hastesaker (kommunelovens §13)
 • godkjenner hovedavtaler, sentrale tariffoppgjør mv. som er til uravstemning
 • avgjør søknader om fondsmidler når dette ikke er delegert rådmannen
 • særlovsmyndighet når dette ikke er delegert rådmannen eller det i lovteksten står "kommunestyret selv"
 • innstiller til kommunestyret med unntak av tilsetting av rådmann/assisterende rådmann og valg/oppnevninger

Oversikt over representanter i Alvdal kommunestyre 2015 - 2019 med formannskap, komitemedlemmer og vararepresentanter.

 

Formannskapets myndighet ved inhabilitet hos rådmannen, jfr. fvl. §6:

 • oppnevner person til å gjennomføre tilsettingsprosessen (intervju  mv.)
 • fatter vedtak i tilsettingssaker
 • tildeler kommunale tjenester når tildelinga skjer i konkurranse med andre
 • avgjør søknader om permisjon i ht permisjonsreglementet med unntak av:
  • §2.2 permisjon for å avlegge eksamen
  • §3 velferdspermisjoner med unntak av §3.11a og b.
  • § 7.1 deltakelse i Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelps beredskaps- og ettersøksgruppe.
  • §7.4 offentlige tillitsverv.

Formannskapets særlovsmyndighet:

 • Lov om konsesjon for erverv av fast eiendom av 2003-11-28-98, sist endret 2012-01-27-11, med tilhørende forskrifter, hva gjelder endring av vilkår om bo- og driveplikt.
 • Lov om viltet av 1981-05-29- 38, sist endret 2013-06-14-48,  hva gjelder fastsettelse av minsteareal, godkjenning av vald og godkjenning av bestandplaner
 • Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 1977-06-107, nr 82, §6
 • Lov om husleieavtaler av 1999-03-26 nr. 17 §11-1 og 11-2
 • Lov om vegar av 1963-06-21 nr 23 §§5, 7, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51.
 • Lov om eigedomsskatt til kommunane 1975-06-06-29, sist endret 2012-12-07-73, §7.

Formannskapets myndighet i henhold til lokale forskrifter:

 • Forskrift for motorferdsel i vann og vassdrag, Alvdal kommune, Hedmark, 2006-11-02-1482 §6

 Ordfører, jfr. kommunelovens §9, siste ledd:

 • foretar konstituering av assisterende rådmann som rådmann, HTA kap. 1, §13.
 • utøver det daglige arbeidsgiveransvaret for rådmannen
 • Ved inhabilitet hos rådmannen:
 • avgjør søknader om permisjon hva gjelder permisjonsreglementets
  • §2.2 permisjon for å avlegge eksamen
  • §3 velferdspermisjoner med unntak av §3.11a og b.
  • § 7.1 deltakelse i Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelps beredskaps- og ettersøksgruppe.
  • §7.4 offentlige tillitsverv.
  • Fatter vedtak om tildeling av kommunale tjenester, for eksempel bistand av hjemmetjenestene, spes.ped.tiltak mv. Unntatt er tiltak som tildeles i konkurranse med andre.

Kontrollutvalget er kommunestyrets organ for tilsyn og kontroll. Utvalget består av 3 medlemmer, hvorav 2 skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder.

 

Klagenemnda består av 5 medlemmer og behandler klager i medhold av: 

 • forvaltningslovens §28-32
 • lov om pasient- og brukerrettigheter §7-2. Kommunestyret oppnevner leder.

Kommunestyret velger leder.

 

Fast utvalg for plansaker består av de samme medlemmene som formannskapet, og behandler saker når dette ikke er delegert rådmannen i henhold til:

 • Plan- og bygningsloven
 • Lov om konsesjon for erverv av fast eiendom av 2003-11-28-98, sist endret 2012-01-27-11, med tilhørende forskrifter,
   

Komite A og Komite B
Komiteene benevnes Komite A og Komite B.  De av kommunestyrets medlemmer som ikke har sete i formannskapet, utgjør 5 av medlemmene i hver av komiteene. Komiteenes siste medlem er henholdsvis ordfører og varaordfører. Komiteene har ikke besluttende myndighet. Kommunestyret alene gir komiteene mandat, oppnevner saksordfører der det er aktuelt, tildeler ressurser for oppdraget og avgjør hvilken saksgang komiteenes innstilling skal underlegges videre i kommunens besluttende organer.

 

Partssammensatt utvalg består av 5 politikere (valgt blant formannskapets medlemmer) og 2 arbeidstakerrepresentanter. Utvalget behandler:

 • fatter vedtak i saker vedr. overordnede personalreglement og personalplaner 
 • innstiller overfor kommunestyret i tilsetting av rådmann og organisasjonsleder
 • har uttalerett i behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan

Arbeidsmiljøutvalget består av 3 medlemmer fra arbeidsgiversida (2 oppnevnt av og blant kommunestyrets medlemmer, samt rådmannen) og 3 fra arbeidstakersida ( hovedverneombudet og 2 representanter valgt fra arbeidstaker-organisasjonene). Utvalget konstituerer seg selv. Leder velger for ett år av gangen vekselvis fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Utvalget behandler:

 

• behandler og fatter vedtak i saker i tråd med AML’s §7-2.
• har uttalerett i behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan
• vedtar samarbeidsplanen for bedriftshelsetjenesten
• vedtar målene for IA-arbeidet


 

Eldrerådet består av 7 medlemmer, hvor varaordfører representerer kommunestyret. Eldrerådet behandler saker som angår de eldres situasjon i kommunen. Beboerrepresentanten ved sjukeheimen tiltrer eldrerådet når saker som angår drifta av sjukeheimen er til behandling. Rådet konstituerer seg selv. Leder velges blant pensjonistenes representanter.

 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede består av 3 medl. fra kommunestyret, 3 fra funksjonshemmedes organisasjoner (2 fra FFO, 1 fra Safo) og 1 fra administrasjonen. Kommunestyret velger leder blant de politisk oppnevnte representantene.

 

Reglement for godtgjøring av folkevalgte

Nyheter

Vi følger opp kommunestyrets vedtak om å legge samfunnsdelen ut til offentlig
ettersyn med et åpent informasjonsmøte:

Aukrustsenteret torsdag 26. april kl. 19.00 

 

Følg denne lenken for å se plakat

16.04.2018

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025 ligger nå ute til alminnelig gjennomsyn.

 

Frist for å komme med innspill er 20. desember. 

Budsjett og økonomiplan behandles endelig i kommunestyret 21. desember 2017.

 

     Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

 

     Obligatoriske budsjettskjemaer

 

     Detaljert driftsbudsjett 2018

 

     Priser for 2018

 

     Gebyrer plan, byggesak og geodata 2018 Tynset og Alvdal

 

     Behandling i formannskapet 7. desember

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

Frist for innspill: 14.02.14. 

 

13.12.2013

Formannskapet har i dag behandlet rådmannens forslag til økonomiplan for 2014-2017. Vedtatt økonomiplan legges nå ut til alminnelig ettersyn her på kommunens hjemmeside, i kommunehuset og på biblioteket fram til 20. juni da den behandles i kommunestyret.

 

Økonomiplan 2014-2017

06.06.2013

Statens vegvesen melder om oppstart av arbeidet med reguleringsplan for rv. 3 Kvennbekkdalen – Steimosletta, jfr. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8. Formålet med planen er å bygge ny bru over Glomma, samt å bedre trafikksikkerheten og miljøet for alle trafikanter. Se kart over området.

 

Eventuelle merknader til oppstartsmeldingen sendes til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller på e-post til firmapost-ost@vegvesen.no innen 22. november 2012.

 

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:
Frode Bakken, tlf. 62 55 36 62 eller e-post frode.bakken@vegvesen.no

Åpen kontordag på Aukrustsenteret onsdag 14. november 2012 kl. 1400–1800. Det vil bli gitt informasjon om prosjektet, og alle som har spørsmål eller ønsker å komme med innspill i plansaken anmodes om å møte opp i løpet av denne tida.

02.11.2012

GulleggetVed kommunestyrets behandling av budsjett 2012, ble det fattet vedtak om at det settes i gang et omstillingsprogram, der  reduksjon i kommunens driftsomfang tilsvarende minst 5 mill kroner skulle utredes. Kommunens administrasjon er godt i gang med dette arbeidet, og det det foreløpige resultatet av arbeidet vil presenteres for kommunestyret 26 april. Utredningen skal danne grunnlaget for kommunens økonomiplan 2013 – 2021, som vedtas i siste kommunestyremøte før sommeren. Denne økonomiplanen vil være grunnlaget for budsjett 2013, og det er der konsekvenser av omstillingsprosessen vil kommer til syne. Gjennom utarbeidelsen av budsjettet 2013, skal det også utarbeides tjenestebeskrivelser for kommunens virksomhet, slik at innbyggerne er klar over omfanget og nivået på tjenestene kommunen skal yte fra 2013 og utover.

20.03.2012

Landmåler136x102Fast utvalg for plansaker vedtok  den 20.10.11 å legge forslag til reguleringsplan for Tronfjell Fredsuniversitet ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å legge til rette for Fredsuniversitet på Flattron og  kafè/ utkikkspunkt og eventuelt lager/lokaler for hangliderklubben ved Sørkletten. 

Plandokumentene vil ligge tilgjengelig for gjennomsyn under høringer på nettsiden, og i servicetorget frem til 02.01.12.

 

Eventuelle uttalelser til reguleringsplanforslaget sendes skriftlig til Tynset kommune avd. Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset  innen 02.01.12

13.11.2011

ValglogoKontrolltelling i Alvdal ga ingen endring i mandatfordelingen for kommunestyret. I forhold til forrige valg har Fremskrittspartiet tatt ett av Kristelig Folkepartis to mandater, mens fordelingen på Arbeiderpartiet (6), Senterpartiet (6) og Venstre (3) er uforandret. Denne gangen er det imidlertid ikke direktevalg på ordfører, så ordførerspørsmålet er ikke avklart. Kommunestyret i Alvdal har 17 representanter.

13.09.2011

Kontaktinfo - politikk, individ, samfunn

Ordfører: Johnny Hagen, tlf. 62 48 90 00

 

Varaordfører: Mona Murud, tlf.  907 72 718